San Hà Solar Rooftop

Vị trí

Bến Lức, Long An

Công suất

1,727 kWp

Modules

3,924 tấm

Inverter

13 bộ

Vài trò TONA

Đồng sở hữu và Nhà thầu chính

Vị trí

Bến Lức, Long An

Công suất

1,727 kWp

Modules

3,924 tấm

Inverter

13 bộ

Vài trò TONA

Đồng sở hữu và Nhà thầu chính