SV Solar Rooftop

Vị trí

Cụm CN Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai

Công suất

3,096 kWp

Modules

6,716 tấm

Inverter

23 bộ

Vài trò TONA

Đồng sở hữu và Nhà thầu chính

Vị trí

Cụm CN Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai

Công suất

3,096 kWp

Modules

6,716 tấm

Inverter

23 bộ

Vài trò TONA

Đồng sở hữu và Nhà thầu chính